Skip to content

Tel: +31 184 418 168

E-mail: offerte@tfds.nl

Lelystraat 17, 3364 AH Sliedrecht

Uittreksel Algemene Voorwaarden van Timmerfabriek Drechtsteden.

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van Timmerfabriek Drechtsteden, gevestigd en kantoorhoudende aan de Lelystraat 17a te 3364 AH Sliedrecht hierna te noemen  “opdrachtnemer”.

1.2) De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de opdrachtgever”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.

1.3) Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4) Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

1.5) De door de opdrachtnemer te vervaardigen c.q. te maken adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Onder “de bescheiden” worden in deze algemene voorwaarden met name schriftelijke bescheiden verstaan. Onder de “schriftelijke” bescheiden worden tevens verstaan de op andere media vastgelegde werken, zoals op computerschijven, op CD-roms, diskettes of welke andere gegevensdragers ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

1.6) Het door de opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

1.7) Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2: Aanbiedingen 2.1) Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, etc. van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de opdrachtgever aanvaard, dan heeft de opdrachtnemer het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2) De gedagtekende offerte is bindend gedurende de daarin vermelde termijn. Indien geen termijn is vermeld, geldt de offerte 4 weken.

2.3) Indien geen opdracht wordt verleend, is de opdrachtnemer gerechtigd de met het tot stand brengen van de offerte gemoeide kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien en voor zover dit voor het uitbrengen van de offerte is bedongen.

2.4) De door de opdrachtnemer gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW, en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld wordt.

2.5) Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, tekeningen, voorbeelden van bescheiden, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten, en andere omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.6) De in het vorige lid van dit artikel genoemde monsters, brochures, tekeningen, voorbeelden van bescheiden e.d. blijven te allen tijde eigendom van de opdrachtnemer, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze dienen op eerste verzoek van de opdrachtnemer te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

2.7) De opdrachtnemer aanvaardt bij het uitbrengen van een offerte geen verantwoordelijkheid voor door of namens de opdrachtgever en/of derden uitgewerkte bescheiden, noch voor de eventueel hierbij gegeven specificaties van afmetingen, maten en materialen.

2.8) De opdrachtnemer heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de opdrachtgever in rekening te brengen, mits de opdrachtnemer de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Pagina 2 van 13

Algemene Voorwaarden Timmerfabriek Drechtsteden,               opgemaakt te Sliedrecht d.d. 18 januari 2017
2.9.a) Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is de opdrachtnemer gerechtigd de verhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de opdrachtnemer en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de opdrachtnemer gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.  b) Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3: Tekeningen en berekeningen 3.1) Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door een partij of in haar opdracht door een externe ontwerper zijn vervaardigd, blijven eigendom van die partij. Zij mogen door de opdrachtgever niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte of opdracht te verkrijgen, dan wel enig voordeel voor zichzelf en/of derden te behalen. Indien geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe gedaan verzoek, dat uiterlijk binnen 3 maanden na de dagtekening van de offerte dient te worden gedaan, franco te worden teruggezonden.

3.2) Met inachtneming van het in het derde en vierde lid bepaalde, heeft de opdrachtnemer echter de vrije beschikking over de in het eerste lid bedoelde gegevens, ongeacht de vorm waarin zij zijn vastgelegd, indien hij de vergoeding als bedoeld in artikel twee, derde lid, heeft betaald, dan wel – ingeval die vergoeding niet is bedongen – indien hij een nader overeen te komen redelijke vergoeding betaalt.

3.3) Gegevens over fabricage- en/of constructiemethoden, waarop het auteursrecht van toepassing is, of ten aanzien waarvan een ontwerper als bedoeld in het eerste lid een voorbehoud heeft gemaakt, mogen door de opdrachtgever niet worden gebruikt, gekopieerd, aan derden getoond of bekendgemaakt, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend.

3.4) Onder derden zijn in het voorgaande lid niet begrepen de opdrachtgever van het werk, waarvoor het product is bestemd, alsmede degenen die voor de uitvoering van dat werk van bedoelde gegevens gebruik moeten maken.

3.5) Partijen behouden zich het recht voor om, bij overtreding van het bepaalde in dit artikel, vergoeding te vorderen van de uit de overtreding voortvloeiende schade.

Artikel 4: Prijs 4.1) De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op de belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen en andere kosten, zoals die gelden op de datum van schriftelijke offerte.

4.2) De opdrachtnemer is bevoegd extra kosten in rekening te brengen: – die het gevolg zijn van kostenverhogende omstandigheden waarmee bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, – die de opdrachtgever niet kunnen worden toegerekend, – die in verhouding tot de prijs van de levering aanzienlijk zijn.

4.3) Onder de in het vorige lid bedoelde kostenverhogende omstandigheden worden in ieder geval begrepen vorst of abnormale waterstand.

4.4) Indien de opdrachtnemer van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient hij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Alsdan zullen partijen op korte termijn met elkaar in overleg treden of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed.

4.5) Onverminderd het bepaalde in de wet is de opdrachtgever gerechtigd de medewerking aan de aflevering op te schorten totdat de kostenverhogende omstandigheden zich niet langer voordoen of totdat de opdrachtnemer met een zodanige oplossing is gekomen, dat deze door de opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden afgewezen.

4.6) Indien er geen vast honorarium wordt overeengekomen, of sprake is van meerwerk conform art. 17.1, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren, berekend volgens de gebruikelijke uurtarief van euro 75,00, gelden voor de periode  waarin de werkzaamheden worden verricht tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Het staat de opdrachtnemer vrij de verschuldigde kosten periodiek in rekening te brengen.

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst 5.1) De overeenkomst komt tot stand door opdracht tot levering van het product op grond van de offerte. Een opdracht die van de offerte afwijkt, geldt als een nieuwe offerte en als een verwerping van de oorspronkelijke offerte, tenzij partijen anders overeenkomen.
Pagina 3 van 13

Algemene Voorwaarden Timmerfabriek Drechtsteden,               opgemaakt te Sliedrecht d.d. 18 januari 2017
5.2) Indien de opdrachtgever mondeling opdracht geeft, wordt een schriftelijke opdrachtbevestiging van de opdrachtnemer geacht de inhoud van het overeengekomene juist weer te geven, tenzij de opdrachtnemer onverwijld de opdrachtgever kennis geeft van zijn bezwaren tegen deze weergave van de inhoud.

5.3) Bij levering uit voorraad of magazijn binnen 5 werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst, treedt de factuur in de plaats van de schriftelijke opdrachtbevestiging van de opdrachtnemer.

5.4) Op wijzigingen in en aanvullingen op de overeenkomst of nadere afspraken is het bepaalde in de eerste lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6: Inschakeling derden 6.1) Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

6.2) Indien de opdracht met zich meebrengt dat de opdrachtnemer met meerdere derden dient samen te werken, heeft de opdrachtnemer het recht een leider onder hen aan te stellen, alsmede een onderlinge taakverdeling te bepalen. De opdrachtgever kan deze bevoegdheid in overleg met de opdrachtnemer en, afhankelijk van de instemming van de opdrachtnemer, aan hem delegeren.

Artikel 7: Verplichtingen van de opdrachtgever 7.1) De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat: a. de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) tijdig aanwezig zijn; b. de opdrachtnemer op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht. De plaats(en) dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften; c. dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor geen vertraging ondervindt; d. de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en hulpmiddelen; e. de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is c.q. zijn van overtollige materialen e.d.; f. dat (onder)vloeren vrij zijn van kalk-, cement- en vuilresten en van losse gedeelten, volledig vlak en waterpas zijn en bezemschoon ter beschikking worden gesteld, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen; g. dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden voldoende ventilatie en zo nodig verwarming aanwezig is; h. dat, in het geval van verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing van een interieur in een bedrijfsruimte, deze bedrijfsruimte gedurende het verrichten van de werkzaamheden voor het publiek gesloten is; i. de opdrachtnemer kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de werkzaamheden benodigde energie, zoals voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water, e.d.. De energiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever; j. voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van (bouw)afval; k. op de locatie van de opdrachtgever dan wel de door hem aangewezen locatie, waar de opdrachtnemer en/of de door de opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten, de door opdrachtnemer en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden; l. de plaats waar apparatuur, materialen e.d. van de opdrachtnemer opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging of ontvreemding, in welke vorm en op welke wijze dan ook, niet zal kunnen plaatsvinden.

7.2) De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer te informeren over de ligging van kabels, leidingen e.d. op de plaats waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

7.3) De opdrachtgever draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

7.4) De opdrachtnemer zal de door de opdrachtgever aan hem verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van de opdrachtgever aan derden ter beschikking stellen, zulks een boete van minimaal € 25.000,= per geval.

7.5) De opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de opdrachtgever heeft opgeslagen.

7.6) De opdrachtgever staat de opdrachtnemer toe naamsduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.

7.7) Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is de opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever wel aan deze verplichtingen zal
Pagina 4 van 13

Algemene Voorwaarden Timmerfabriek Drechtsteden,               opgemaakt te Sliedrecht d.d. 18 januari 2017
hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van de extra werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van de opdrachtgever 8.1) De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen, alsmede voor de door of namens hem verstrekte gegevens.

8.2) De opdrachtgever is in dit verband aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, welke door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven en naar hun aard ongeschikt blijken te zijn voor het doel waarvoor zij volgens de overeenkomst bestemd zijn.

8.3) Indien de opdrachtgever het product niet afneemt op het met inachtneming van artikel 11 vastgestelde tijdstip, is hij aansprakelijk voor de daaruit direct voortvloeiende schade (met inbegrip van een redelijke vergoeding voor opslag), voor zover het niet afnemen aan de opdrachtgever kan worden toegerekend.

Artikel 9: Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer 9.1) Onverminderd het in de wet en het in de volgende leden bepaalde en behoudens aan eventueel toepasselijke garanties door de opdrachtgever te ontlenen aanspraken, is de opdrachtnemer na aflevering niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het product.

9.2) Indien het product of enig onderdeel daarvan een verborgen gebrek bevat dat aan de opdrachtnemer kan worden toegerekend en waarvan de opdrachtgever de opdrachtnemer binnen vier weken na ontdekking mededeling heeft gedaan, is de opdrachtnemer voor dat gebrek ten opzichte van de opdrachtgever aansprakelijk. Een gebrek is als een verborgen gebrek aan te merken indien het door de opdrachtgever niet bij de aflevering is geconstateerd of behoefde te worden geconstateerd. De rechtsvordering uit hoofde van verborgen gebrek is niet ontvankelijk, indien deze wordt ingesteld na verloop van 5 jaar na de dag van aflevering.

9.3) Ingeval een verborgen gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden aangemerkt, is de rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van 10 jaar na de aflevering. Indien de opdrachtgever echter ten opzichte van zijn opdrachtnemer voor ernstige gebreken langer dan gedurende deze termijn aansprakelijk is, de opdrachtgever zulks schriftelijk aan de opdrachtnemer heeft medegedeeld en de opdrachtnemer zich daarmee schriftelijk heeft verenigd, wordt de termijn tot die langere duur verlengd. Een gebrek is slechts dan als een ernstig gebrek aan te merken, indien het de hechtheid van het product of van een essentieel onderdeel daarvan, dan wel van het werk van de opdrachtgever in gevaar brengt.

Artikel 10: Verplichtingen van de opdrachtnemer 10.1) Het product moet voldoen aan de eisen van goed en deugdelijk werk, alsmede aan de bepalingen van de overeenkomst.

10.2) De opdrachtnemer garandeert de goede hoedanigheid van het product, waaronder begrepen de geschiktheid voor het doel waarvoor het product blijkens de overeenkomst bestemd is.

10.3) De opdrachtnemer staat in voor de naleving van de ten tijde van de offerte voor de levering van belang zijnde overheidsvoorschriften en beschikkingen van overheidswege, de geldende normen en de overeengekomen eisen. De gevolgen van de naleving van overheidsvoorschriften van bijzondere aard zijn echter niet voor rekening van de opdrachtnemer, tenzij de opdrachtgever hem van deze voorschriften op grond van artikel 12.1 in kennis heeft gesteld, of redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de opdrachtnemer die voorschriften had behoren te kennen.

10.4) Indien een toeleverancier van de opdrachtnemer op te verwerken materialen, onderdelen of constructies een verdergaande garantie geeft dan voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeit, wordt die verdergaande garantie eveneens geacht deel uit te maken van de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever schriftelijk van die verdergaande garantie in kennis te stellen.

10.5) Bij de totstandkoming van de overeenkomst kan de opdrachtgever van de opdrachtnemer verlangen dat deze het product of onderdelen daarvan niet door derden zal laten leveren of vervaardigen dan met schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever. De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever onverwijld te wijzen op voor hem klaarblijkelijke fouten of gebreken in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen, dan wel in door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens, dan wel in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven of ter beschikking gestelde bouwstoffen, materialen en hulpmiddelen. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade voor zover deze tijdens het transport of bij het lossen van het product is veroorzaakt en toe te rekenen is aan de opdrachtnemer, zijn personeel, zijn toeleveranciers of zijn transporteurs.

Pagina 5 van 13

Algemene Voorwaarden Timmerfabriek Drechtsteden,               opgemaakt te Sliedrecht d.d. 18 januari 2017
Artikel 11: Levering, (op)leveringstermijnen 11.1) Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken c.q. de bescheiden moeten zijn geleverd dan wel de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

11.2) Bij levering in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door de opdrachtnemer per transactie worden gefactureerd.

11.3) Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de opdrachtgever op het moment van levering.

11.4) Verzending c.q. transport van bestelde zaken geschiedt op een door de opdrachtnemer te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

11.5) Indien het niet mogelijk blijkt de zaken c.q. de bescheiden aan de opdrachtgever te leveren dan wel de werkzaamheden te verrichten wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de opdrachtgever, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de bestelde zaken c.q. de bescheiden en/of de materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan. De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de opdrachtgever de opdrachtnemer in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken c.q. de bescheiden te leveren.

11.6) Indien de opdrachtgever ook na verloop van de door de opdrachtnemer gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de opdrachtgever door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te  verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De opdrachtnemer is alsdan bevoegd de bescheiden te vernietigen.

11.7) Het voorafgaande laat de verplichting van de opdrachtgever de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.

11.8) De opdrachtnemer is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de opdrachtgever – vooruitbetaling of zekerheid van de opdrachtgever te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

Artikel 12: Voortgang, uitvoering overeenkomst 12.1) De opdrachtnemer kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden dan wel de levering van de zaken c.q. de bescheiden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

12.2) Wanneer de werkzaamheden dan wel de leveringen door oorzaken buiten de schuld van de opdrachtnemer niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

12.3) Indien tijdens de uitvoering van het werk of een onderdeel daarvan door een niet aan de opdrachtnemer te wijten oorzaak slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, dient de opdrachtnemer hierover met de opdrachtgever in overleg te treden.

12.4) Indien de verplichting tot overleg uit het voorgaande lid van dit artikel door de opdrachtnemer is nageleefd, en vervolgens tijdens de uitvoering van de door de opdrachtnemer aangenomen werken blijkt dat deze redelijkerwijs onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan de opdrachtnemer niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft de opdrachtnemer het recht te vorderen dat de aan de opdrachtnemer verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De opdrachtnemer heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden. De opdrachtnemer wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties. De overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer- en/of minderwerk verrekend.

12.5) Alle onkosten welke door de opdrachtnemer worden gemaakt ten verzoeke van de opdrachtgever komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Pagina 6 van 13

Algemene Voorwaarden Timmerfabriek Drechtsteden,               opgemaakt te Sliedrecht d.d. 18 januari 2017
12.6) Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht of het werk verontreinigd is of er komen uit het werk verontreinigde bouwmaterialen, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.

12.7) De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven ontwerpen, constructies en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwmaterialen en hulpmiddelen, voor zover de opdrachtnemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

12.8) De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan bewuste roekeloosheid of opzet van de opdrachtnemer, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.

Artikel 13: Aflevering 13.1) De plaats en de wijze van aflevering worden in de overeenkomst bepaald. Als aflevering geldt het aanbieden van de goederen op de overeengekomen plaats en tijd, ook indien de opdrachtnemer de goederen niet in ontvangst neemt. Op dit tijdstip gaat de termijn in als bedoeld in artikel 18, eerste lid. Indien de aflevering echter op een later tijdstip geschiedt als gevolg van voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, gaat de in de vorige zin bedoelde termijn op dat latere tijdstip in.

13.2) De opdrachtgever zorgt er voor dat de vervoermiddelen de losplaats goed en over een behoorlijk berijdbaar en toegankelijk terrein, dan wel over water, kunnen bereiken, alsmede dat voldoende ruimte voor aflevering beschikbaar is.

13.3) Indien levering franco werk niet-gelost is overeengekomen, zal voor elke vracht onmiddellijk aansluitend op het tijdstip van aankomst één losuur worden toegestaan. Meer losuren kunnen in rekening worden gebracht. De aflevering dient zodanig te geschieden dat het lossen in normale werktijd kan geschieden. Om dit te bewerkstelligen treden partijen daarover tijdig met elkaar in overleg.

13.4) Het lossen door de opdrachtnemer geschiedt met voldoende geschikt personeel en materieel en op aanwijzing van de transporteur.

13.5) Indien het lossen door de opdrachtnemer geschiedt en de opdrachtgever daartoe hulpmiddelen aan de opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld, is de opdrachtnemer vanaf het moment dat de hulpmiddelen op het terrein zijn aangevoerd, verantwoordelijk voor het juiste gebruik van die hulpmiddelen.

13.6) Indien levering af fabriek is overeengekomen, wordt het product geacht te zijn afgeleverd zodra dit in of op de vervoermiddelen is geladen.

Artikel 14: Gebreken 14.1) De opdrachtgever is verplicht om binnen 24 uur na aflevering (het weekeinde, feest- en collectieve vrije dagen niet meegerekend) aan de opdrachtnemer mededeling te doen van die gebreken, die bij aflevering zonder nader onderzoek door hem zijn geconstateerd. De gevolgen van het niet-nakomen door de opdrachtgever van de in de vorige zin bedoelde verplichting gelden eveneens als het betreft gebreken die de opdrachtgever zonder nader onderzoek in redelijkheid had kunnen of moeten constateren.

Artikel 15: Overgang risico en eigendom 15.1) Het product is na aflevering voor risico van de opdrachtgever.

15.2) Onverminderd het bepaalde in de wet, wordt het product eerst eigendom van de opdrachtgever nadat hij heeft voldaan aan zijn uit deze rechtsverhouding voortvloeiende betalingsverplichtingen.

15.3) Zolang de opdrachtnemer als eigenaar dient te worden aangemerkt, verplicht de opdrachtgever zich jegens hem om het geleverde product zorgvuldig te behandelen en dit: niet te verpanden; niet te verwerken, over te dragen of af te geven anders dan in het kader van de normale bedrijfsvoering.

Artikel 16: Tussentijdse wijziging en beëindiging van de overeenkomst 16.1) Indien het aan de opdrachtnemer opgedragen werk, waartoe de levering door de opdrachtgever plaatsvindt, wordt geschorst of tijdelijk stilgelegd, is de opdrachtnemer bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

16.2) In het in het eerste lid bedoelde geval heeft de opdrachtnemer recht op vergoeding van de schade die hij ten gevolge van de opschorting lijdt.

16.3) Indien het aan de opdrachtnemer opgedragen werk in onvoltooide staat wordt beëindigd is de opdrachtnemer bevoegd de onderhavige overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Pagina 7 van 13

Algemene Voorwaarden Timmerfabriek Drechtsteden,               opgemaakt te Sliedrecht d.d. 18 januari 2017

16.4) In de in het vorige lid bedoelde gevallen, evenals in de gevallen van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever heeft de opdrachtnemer recht op de prijs, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten.

16.5) Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het product of een onderdeel daarvan door overmacht of een andere oorzaak niet of slechts gewijzigd kan worden geleverd, is iedere partij die dit bemerkt verplicht om hiervan onverwijld mededeling te doen aan de opdrachtgever teneinde in onderling overleg, hetzij de uitvoering van de overeenkomst aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen, hetzij tot een andere redelijke oplossing te komen.

16.6) Onverminderd het bepaalde in de wet heeft ieder der partijen het recht om de overeenkomst door een schriftelijke mededeling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien: a. de duur en/of de gevolgen van de opschorting als bedoeld in het eerste lid, dan wel een overmachts toestand dit redelijkerwijs rechtvaardigen; b. in het geval als bedoeld in het vorige lid, na verloop van een maand geen redelijke oplossing ter zake van prijs, technische uitvoering, of levertijd kan worden gevonden.

16.7) In de in het vorige lid bedoelde gevallen wordt naar redelijkheid tussen partijen afgerekend, tenzij de ontbinding het gevolg is van een aan de opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming. In dat laatste geval vindt afrekening plaats overeenkomstig het in het vierde lid bepaalde.

Artikel 17: Meer en minder werk 17.1) Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever overeengekomen te worden. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever op verrekening van meer en minderwerk onverlet. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats: a) ingeval van wijzigingen van de overeenkomst; b) ingeval van aanwijzingen door of vanwege de overheid op grond van wettelijke voorschriften of beschikkingen, voor zover deze voor of bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien; c) ingeval van afwijkingen van de bedragen van stelposten; d) ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden; e) in de gevallen waarin verrekening van meer en minder werk in de overeenkomst is voorgeschreven. De onder a bedoelde wijzigingen worden zoveel mogelijk schriftelijk overeengekomen.

17.2) Indien het totaalbedrag van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft de opdrachtnemer recht op een vergoeding van 15% van het overtreffende bedrag van het minderwerk.

Artikel 18: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn 18.1) Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van werkzaamheden betreft, is de opdrachtnemer gehouden de opdrachtgever mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond en gebruiksklaar is.

18.2) Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd, indien het geheel gebruiksklaar ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld, de opdrachtgever het werk heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de opdrachtgever is getekend.

18.3) Het werk wordt tevens geacht te zijn opgeleverd, indien de opdrachtgever het werk – voor zover mogelijk – in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 weken na voormelde mededeling dat het werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij de opdrachtnemer.

18.4) Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van het door de opdrachtnemer verrichte en met de opdrachtgever overeengekomen werk.

18.5) Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn, mits zij eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

18.6) De opdrachtnemer is verplicht de in lid 5 van dit artikel bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat onmiddellijk in na de dag waarop het werk overeenkomstig lid 2 of 3 van dit artikel als opgeleverd wordt beschouwd.

18.7) De opdrachtnemer is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, en voor zijn risico komen, zo spoedig mogelijk te herstellen.

Pagina 8 van 13

Algemene Voorwaarden Timmerfabriek Drechtsteden,               opgemaakt te Sliedrecht d.d. 18 januari 2017
Artikel 19: Reclames en retourzendingen 19.1) De opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken c.q. de bescheiden tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken e.d. worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van de opdrachtnemer te worden gebracht, dan wel dient de opdrachtgever de opdrachtnemer binnen 24 uur na ontvangst van de zaken c.q. de bescheiden hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan de opdrachtnemer.

19.2) Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan de opdrachtnemer te worden gemeld.

19.3) Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van de met de consument gesloten overeenkomst tevens het bepaalde in lid 1.2 van artikel 11 in aanmerking genomen.

19.4) Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar genoemde termijnen aan de opdrachtnemer kenbaar gemaakt zijn, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.

19.5) Reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

19.6) Ten aanzien van lichtbronnen kunnen slechts in beperkte mate reclames geldend worden gemaakt. Een en ander ter beoordeling van de opdrachtnemer.

19.7) De opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de opdrachtnemer indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.

19.8) In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de opdrachtnemer te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtnemer de reclame gegrond verklaart.

19.9) Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

Artikel 20: Aansprakelijkheid en garantie 20.1) Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de nettoprijs van de geleverde zaken c.q. bescheiden c.q. de verrichte werkzaamheden.

20.2) Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de opdrachtnemer nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de opdrachtnemer gesloten verzekering.

20.3) De opdrachtnemer neemt bij de tekeningen, berekeningen, ontwerpen e.d. die hij niet zelf heeft gemaakt alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste montage en voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen; zulks echter niet voor die materialen, waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald materiaal is voorgeschreven.

20.4) Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de opdrachtnemer zich die zaken – te zijner keuze – kosteloos te repareren dan wel te vervangen.

20.5) Stelt de opdrachtgever materialen en/of onderdelen en/of zaken voor verdere verwerking c.q. montage beschikbaar, dan is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter nimmer voor de materialen, onderdelen of zaken zelf.

20.6) De opdrachtnemer staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur kan nimmer worden gegarandeerd.

20.7) Indien de opdrachtnemer in zijn aanbieding te leveren materiaal opneemt, baseert de opdrachtnemer zich ten aanzien van deze materialen op de gegevens die door de fabrikant of de opdrachtgever van de materialen aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, wat betreft de gedragingen en eigenschappen van deze materialen. De opdrachtnemer is op grond van voorgaande niet aansprakelijk voor schade te dien aanzien ontstaan.

20.8) a) In alle gevallen is de termijn waarbinnen de opdrachtnemer tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.  b) In afwijking van sub a van dit lid geldt voor de overeenkomst met de consument een maximale termijn van 1 jaar.
Pagina 9 van 13

Algemene Voorwaarden Timmerfabriek Drechtsteden,               opgemaakt te Sliedrecht d.d. 18 januari 2017

20.9) Zo door de opdrachtnemer geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.

20.10) Geen garantie geldt t.a.v. glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en andere materialen.

20.11) Indien er garantie wordt verleend, geldt de garantie uitsluitend bij gebruik waartoe het werk volgens de overeenkomst is bestemd; indien omtrent de gebruiksbestemming niets anders is overeengekomen, geldt garantie alleen bij normaal gebruik.

20.12) Indien er garantie wordt verleend, geldt de garantie slechts bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude en hitte etc..

20.13) Met betrekking tot de overeenkomst met de consument neemt de opdrachtnemer de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.

20.14) De opdrachtgever verliest diens rechten jegens de opdrachtnemer, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de opdrachtnemer tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover: a) voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van de opdrachtnemer strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de opdrachtgever; b) voormelde schade is ontstaan door fouten c.q. onjuistheden in gegevens, bescheiden, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de opdrachtgever aan de opdrachtnemer zijn verschaft en/of voorgeschreven; c) voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de opdrachtgever aan de opdrachtnemer, onder andere – doch niet uitsluitend – bij de montage van geleverde zaken; d) voormelde schade is ontstaan door gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (reparatie)werkzaamheden verricht; e) voormelde schade is ontstaan doordat de opdrachtgever zelf of een derde in opdracht van de opdrachtgever reparaties of andere bewerkingen c.q. werkzaamheden heeft uitgevoerd dan wel anderszins aanpassingen in c.q. aan het werk heeft gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

20.15) Alle garantieverplichtingen vervallen in het geval – er bewerkingen, wijzigingen of reparaties zonder onze voorafgaande toestemming zijn uitgevoerd. – het geleverde niet goed en op de gebruikelijke wijze is onderhouden. – het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming is gebruikt.

Garantie/fabrieksgarantie

Exclusief Garantie IVM Extreme afmeting deuren en Ramen     Kozijnen houd     D.R. meranti KD  indien gegrond   3 maanden  Kozijnen houd     D.R. meranti KD  indien gegrond en gelakt            5 jaar Draai/kiep beslag                                        1 jaar Meerpunts sluitingen                                  1 jaar Isolatieglas                                                             10 jaar

Artikel 21: Betaling 21.1) Betalingsvoorwaarde: Indien u akkoord gaat met de door ons aangeboden  1e termijn groot 50% volgens     2e termijn groot 40% volgens leveren     3e termijn groot 10% na factuurdatum

21.2) Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 in dit artikel genoemde termijn niet volledig is betaald: a) zal vanaf dat tijdstip aan de opdrachtgever een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist; b) zal de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt; c) zal de opdrachtgever, na de daartoe door de opdrachtnemer te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
Pagina 10 van 13

Algemene Voorwaarden Timmerfabriek Drechtsteden,               opgemaakt te Sliedrecht d.d. 18 januari 2017
d) heeft de opdrachtnemer het recht, voor elke aan de opdrachtgever verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtnemer zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

21.3) Ter keuze van de opdrachtnemer kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

21.4) Indien de opdrachtgever niet-tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtnemer bevoegd de nakoming van de jegens de opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden – waaronder de montage c.q. installatie van reeds geleverde, maar nog niet betaalde materialen en zaken – op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien de opdrachtnemer het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen.

21.5) Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de opdrachtgever bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

21.6) a) Indien de opdrachtgever, uit welken hoofde ook, één of meer tegen vorderingen op de opdrachtnemer heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de opdrachtgever af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. b) Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.

Artikel 22: In gebreke blijven van een partij 22.1) Indien een partij in gebreke blijft en indien uit de overeenkomst voortvloeit dat daaraan een fatale termijn is verbonden, is de nalatige partij onmiddellijk in verzuim.

22.2) Indien een partij andere op haar rustende verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt en de opdrachtgever haar in verband daarmee schriftelijk in gebreke stelt, zal deze de nalatige partij daarbij een redelijke termijn stellen om alsnog haar verplichtingen na te komen.

22.3) De opdrachtgever is in dringende gevallen gerechtigd voor rekening van de nalatige partij zodanige maatregelen te nemen als zij ten nutte van de uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid dienstig oordeelt. Partijen zorgen ervoor dat de kosten, die voortvloeien uit de toepassing van de bedoelde maatregelen, binnen redelijke grenzen blijven.

22.4) Indien een partij op grond van het in de vorige leden bepaalde nalatig is en blijft haar verplichtingen na te komen, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

22.5) Onverminderd het bepaalde in de wet wordt een partij geacht van rechtswege in verzuim te zijn in geval: a) zij in staat van faillissement wordt verklaard; b) zij surséance van betaling aanvraagt; c) ten laste van haar door een derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit binnen een maand, al dan niet tegen zekerheidstelling, wordt opgeheven; d) zij de bedrijfsuitoefening staakt.

22.6) In een geval als in het voorgaande lid bedoeld heeft de opdrachtgever het recht om in de gevallen sub a, b en d zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk te ontbinden en in het geval sub c na rechterlijke tussenkomst en dan alleen als het beslag de ontbinding rechtvaardigt.

22.7) Indien een partij tot invordering overgaat zijn de buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige partij met een minimum van € 450,=. Uit het enkele feit dat een partij zich verzekert van de hulp van een derde om de opdrachtgever tot nakoming te bewegen, blijkt de gehoudenheid van de opdrachtgever tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten. Ingeval in het kader van incassomaatregelen het faillissement van een partij wordt aangevraagd, is deze eveneens de in het desbetreffende arrondissement gebruikelijke kosten van een faillissementsaanvraag verschuldigd. Bij gerechtelijke invordering, waaronder faillissementsaanvraag, zijn naast de gerechtelijke kosten, eveneens de rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

22.8) Het in de voorgaande leden bepaalde laat onverlet het recht van de opdrachtgever: a. om direct volledige betaling te vorderen van hetgeen de nalatige partij op grond van de overeenkomst verschuldigd is; b. alle overige rechten geldend te maken ter zake van tekortkomingen zoals elders in deze voorwaarden of de overeenkomst bepaald.

Artikel 23: Opschortingsbevoegdheid in geval van onzekere nakoming door de opdrachtgever
Pagina 11 van 13

Algemene Voorwaarden Timmerfabriek Drechtsteden,               opgemaakt te Sliedrecht d.d. 18 januari 2017
23.1) Een partij die verplicht is het eerst te presteren, is bevoegd de nakoming van haar prestatie op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst te harer kennis gekomen omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever haar daartegenover staande verplichting(en) niet of niet tijdig zal nakomen.

Artikel 24: Geschillen 24.1) Voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen doen partijen afstand van hun recht deze aan de gewone rechter voor te leggen, behoudens ingeval van het nemen van conservatoire maatregelen en de voorzieningen om deze in stand te houden, het voeren van een kort geding en behoudens de in het derde lid omschreven bevoegdheid.

24.2) Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – ,die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn tussen partijen mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen, beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland zoals deze 3 maanden voor het tot stand komen van de overeenkomst luiden.

24.3) In afwijking van het in het tweede lid bepaalde kunnen geschillen, welke tot de competentie van de kantonrechter behoren, ter keuze van de meest gerede partij ter beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd

Artikel 25: Intellectuele eigendomsrechten 25.1) De opdrachtnemer is rechthebbende op alle bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van de bescheiden alsmede op alle overige bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom die voortkomen uit c.q. ontstaan tijdens c.q. verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst.

25.2) De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan de opdrachtnemer voorbehouden.

25.3) Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan de opdrachtnemer verschuldigde, komt aan de opdrachtgever ter zake het voorgaande een gebruikrecht toe, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

25.4) Ingeval door de opdrachtgever een gebruiksrecht wordt verkregen, geldt dit slechts voor eigen gebruik, waardoor de opdrachtgever niet gerechtigd is tot het gebruik anders dan voor eigen gebruik, verveelvoudiging, openbaarmaking of het anderszins ter kennis brengen van derden.

25.5) Door het verstrekken van gegevens aan de opdrachtnemer verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de opdrachtnemer in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.

Artikel 26: Eigendomsvoorbehoud 26.1) De opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van de geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de opdrachtgever aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de prijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de opdrachtgever.

26.2) De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de opdrachtgever slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

26.3) Ingeval de opdrachtnemer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de opdrachtnemer vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

26.4) De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 27: Pand / warrantage 27.1) Tot op het tijdstip waarop de opdrachtgever volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan, is de opdrachtgever niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde. De opdrachtnemer kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 28: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
Pagina 12 van 13

Algemene Voorwaarden Timmerfabriek Drechtsteden,               opgemaakt te Sliedrecht d.d. 18 januari 2017
28.1) Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 29: Overmacht 29.1) Ingeval nakoming van datgene waartoe de opdrachtnemer krachtens de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van de opdrachtnemer en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de opdrachtnemer, is de opdrachtnemer gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de opdrachtgever gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens de opdrachtnemer tot aan dat moment te voldoen.

29.2) Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen, en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de opdrachtnemer, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Artikel 30: Ontbinding, annulering/ opzegging 30.1.a) De opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen. b. Het bepaalde onder sub a) van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.

30.2) Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

30.3) Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

30.4) Ingeval de opdrachtgever de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan de opdrachtnemer een door de opdrachtnemer nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De opdrachtgever is gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan de opdrachtnemer te vergoeden. De opdrachtnemer is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en – te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen – 50 tot 100% van de afgesproken prijs bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

30.5) De opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart de opdrachtnemer ter zake.

30.6) Door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 31: Toepasselijk recht / bevoegde rechter 31.1) Op de tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

31.2) In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor de opdrachtnemer, door dat recht worden beheerst.

31.3) Eventuele geschillen zullen worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de opdrachtnemer de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de opdrachtnemer is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

31.4) Voor geschillen met de consument, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de opdrachtnemer aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

Pagina 13 van 13

Algemene Voorwaarden Timmerfabriek Drechtsteden,               opgemaakt te Sliedrecht d.d. 18 januari 2017

Chat openen
1
Welkom op onze website,
waar kunnen we u mee van dienst zijn?